Kehitysjohtaja
Arto Rautajoki
gsm. 040 830 2399
arto.rautajoki@seamk.fiEtelä-Pohjanmaa
Anne Saarijärvi
gsm: 040 830 3950
anne.saarijarvi@seamk.fiKeski-Pohjanmaa
Iiris Jurvansuu
gsm 044 7809 976
iiris.jurvansuu@soite.fiPohjanmaa
Tuula Mulju
gsm: 040 524 9933
tuula.mulju@vaasa.fiPohjoismaisen erityistehtävä
Marjo Hannu-Jama
kehittämissuunnittelija
Vaasan kaupunki,
Pohjanmaan maakuntien
sosiaalialan osaamiskeskus
SONet BOTNIA,
pohjoismainen erityistehtävä,
Vaasanpuistikko 20,
65100 Vaasa
+ 358406738451
marjo.hannu-jama@vaasa.fi


Heli Huhta
hanketyöntekijä
PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa –hanke
SONet BOTNIA,
SeAMK Oy
040-8680855
heli.huhta@seamk.fi


_______________________

 

Päivi Niiranen,
Aluekoordinaattori (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa),
Kansa-koulu-hanke (sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon tuki,
SONet BOTNIA,
SeAMK Oy,
040-680 7115
paivi.niiranen@seamk.fi

 

_______________________

 

Jutta Paavola,
Hankejohtaja
PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä
yhdessä rakentamassa –hanke,
SONet BOTNIA,
SeAMK Oy
gsm. 040 8680888
jutta.paavola@seamk.fi

 


Julkaisutoiminta

tulostettava sivu

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014

SONet BOTNIA on ollut mukana kirjoittamassa artikkeleita ko. Etelä-Pohjanmaan liiton verkkojulkaisuun.

 

http://www.epliitto.fi/images/B_67_Etela-Pohjanmaan_hyvinvointikatsaus_2014.pdf

 

Selvitys Etelä-Pohjanmaan aktivointityön resursseista 2014 (pdf) 

 

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointibarometri 2012 on

Sen pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5863-62-8

Selvitys sosiaalihuollon henkilöstön määrästä ja kelpoisuudesta Pohjanmaan maakunnissa 2012.

 

Julkaisu

Kotopolkuja kaukana kotoa

Kotopolkuja kaukana kotoa -raportti sisältää Maahanmuuttajasosiaalityön hankeessa 2003-2005 taltioituja monikulttuurisen työn työmenetelmiä.

Julkaisu

Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2009

Selvitys Pohjalaismaakuntien hyvinvoinnin ja hyvinvointipalveluiden tilasta ja niiden muutossuunnista. Barometri perustuu keväällä 2009 toteutettuun internetpohjaiseen kyselyyn, joka oli suunnattu Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan eri hyvinvointialojen ja sektorien asiantuntijoille. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 451.
Tutkimus on julkaistu Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa B.

Julkaisu

Virkeä mieli -projektin arviointi

SONet BOTNIA on vastannut Töysän vanhustenyhdistyksen Virkeä mieli-projektin arvioinnista. Tavoitteena oli arvioida hankkeen toimintamallia osana Töysän kunnan hyvinvointipalvelujen kokonaisuutta.

Virkeä mieli -projektin arviointi

Selvitys pohjalaiskuntien vanhustyön kehittämistoiminnasta

Kesällä 2007 toteutetussa selvityksessä on kartoitettu Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa vanhustyön tilaa ja haasteita sekä ajankohtaista kehittämistyötä.

Vanhustyön kysely 2007

Työvalmennus Etelä-Pohjanmaalla

SONet BOTNIAssa on toteutettu Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen tilaama selvitys sekä prosessimallinnus työvalmennuksen hyvistä käytännöistä ja työmenetelmistä.

 

Julkaisu: Työvalmennus Etelä-Pohjanmaalla

Julkaisu: Työprosessimallinnuksen tekstiosa

Raportti sosiaaliallalla tarvittavista kvalifikaatioista

Raportissa (2006) selvitetään kuntatyönantajien näkemyksiä sosiaalialan osaamisvaatimuksista. Raportin "Sosiaalialan osaamisselvitys kuntatyönantajille" on tuottanut SeAMK:n hallinnoima usean korkeakoulun yhteinen "Ristiin rastiin"-projekti.

 

Raportti

Maahanmuuttajasosiaalityön konsultaatio

Arviointiraportti hankkeesta "Maahanmuuttajasosiaalityön konsultaatioverkosto ja kehittäminen Pohjanmaan maakunnissa".

 

Maahanmuuttajasosiaalityön arviointi

 

Julkaisu hyvinvointitiedon tuottamisesta

SONet BOTNIAn projektipäällikkö Mervi Lehtolan teoksessa "Alueellinen hyvinvointitiedon malli - asiantuntijat puhujina" tarkastellaan alueellisten asiantuntijoiden käsityksiä hyvinvoinnin tilasta ja tulevaisuudesta sekä hyvinvointitiedon mallista. Teos on saatavissa korkeakoulukirjasto@seamk.fi

 

Sosiaalialan kehittäminen

Timo Toikon toimittama teos "Sosiaalialan kehittämistyön lähtökohtia" muodostuu neljästä artikkelista, joissa tarkastellaan kehittämistyötä sekä käytännön että koulutuksen näkökulmista. Muina kirjoittajina ovat YTL Minna Kivipelto, TtT Sirkka-Liisa Palomäki sekä dosentti VTT Teemu Rantanen. Teos on saatavissa korkeakoulukirjasto@seamk.fi

 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointibarometri 2005

Yhteistyössä toteutuksessa Etelä-Pohjanmaan liitto, SONet BOTNIA ja Alueellinen hyvinvointitiedon malli – asiantuntijat puhujina -hanke. Hanketta hallinnoi SeAMKin Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehitystoiminnan yksikkö (SoTe).

 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointibarometri 2005 (pdf)

 

Sosiaalialan henkilöstö Keski-Pohjanmaalla

2005 toteutetun kyselyn tarkoituksena on ollut kartoittaa kuntien sosiaalialan henkilöstörakenne, ikäjakaumat ja koota käytössä olevat tehtävänimikkeet. Selvitys toimii pohjana täydennyskoulutusvelvoitteen toteuttamisen suunnittelussa.

 

Katso raportti

Esiselvitys sosiaalipäivystyksen tarpeesta ja järjestämismahdollisuuksista

Esiselvitys on tehty SONet BOTNIAn alueen toimijoille työpaperiksi, jonka pohjalta sosiaalipäivystyksen tarvetta on mahdollista tarkastella. Se on tarkoitettu myös sosiaalipäivystykseen liittyvän jatkotyöskentelyn pohjaksi.

Katso lisää

Suupohjan seudullinen asiantuntijafoorumi - työryhmätyöskentelyn loppuraportti

Hyvinvointi –teeman foorumityöskentelyn suunnittelusta ja koordinoinnista ovat vastanneet Kauhajoen seudun verkostopilotti -aluekeskusohjelma sekä SeAMKin Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehitystoiminnan yksikön (SoTe) hallinnoima Alueellinen hyvinvointitiedon malli – asiantuntijat puhujina -hanke.

 

Katso raportti

Hyvinvoinnin tila Etelä-Pohjanmaalla

Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen ja SONet BOTNIAn yhteisjulkaisussa tarkastellaan hyvinvoinnin alueellista rakennetta Etelä-Pohjanmaalla ja rakennetaan mallia hyvinvointitiedon tuotantoa varten. Selvitys on tarkoitettu ePohjanmaa-aluekeskusohjelman hyvinvointiklusterin työn taustamateriaaliksi.

Katso lisää

KORINA2 - viestejä kotirintaman naisilta

Julkaisu on jatkoa vuonna 2003 ilmestyneelle Arkea kotirintamalla – julkaisulle ja se on osa Vastuun Naiset ry:n, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon, Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitoksen sekä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen (SONet BOTNIA) yhteistyöhanketta

 

Katso lisää

Sosiaalihuollon erityispalvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla

Verkostoituvat erityispalvelut- hankkeen III-vaiheen loppuraportti.

 

Katso lisää

KORINA -viestejä kotirintaman naisilta

KORINA on kotirintamanaisten elämänkertahaastatteluihin perustuva tutkimushanke, jota toteutetaan yhteistyönä Vastuun Naiset ry:n, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon, Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitoksen sekä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen (SONet BOTNIA) kanssa lukuvuonna 2002-2003

 

Katso lisää

på svenska suomeksi