Tietopankki

VUOSI 2020

 

Sosiaali-ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:28

Lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän loppuraportti

 

Lehto-Lundén, Tiina (2020)

Lapsi tukiperheessä. Eksistentiaalis-fenomenologinen tutkimus lasten kokemuksista.

 

Kivipelto, Minna (toim.) (2020)

Osallistavaa aikuissosiaalityötä — Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun tulokset

 

Kallio, Johanna; Hakovirta, Mia (2020)

Lapsiperheiden köyhyys ja huono-osaisuus

 

Yliruka, Laura & Heinonen, Jenika & Satka, Mirja & Metteri, Anna & Alatalo, Taija (2020) Terveyssosiaalityö näkyväksi. Terveyssosiaalityön tarve, interventiot ja ajankäyttö

 

 

VUOSI 2019

Harrikari, Timo (2019)

Lastensuojelun historia — Tutkielma oikeussääntelystä, kulttuurisista kerrostumista ja hallinnan murroksista

 

Alatalo, Marjo (2019)

Suhdeperustaisen tiedonmuodostuksen jännitteet lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä

 

Muurinen, Heidi (2019)

Pragmatismi ja kokeileva lähestymistapa sosiaalityön tiedonmuodostuksessa

 

Tiitinen, Laura (2019)

Kamppailu sananvapaudesta: Sosiaalialan ammattilaisen toiminta ja valtasuhteet mediavaikuttamisen kentällä.

 

Kostiainen, Tuula & Popova, Kirsi & Metteri, Anna & Leppänen, Matilda & Harju, Marjo (toim.) (2019)

Yhteisötyö kahdensuuntaisessa kotoutumisessa – yhteisö, kohtaaminen ja osallisuus. Tampere: Tampereen yliopisto.

 

Pohjola, Anneli ym. (toim.) (2019)

Yhteiskunnallisen asemansa ottava sosiaalityö

 

Kananoja, Aulikki & Ruuskanen, Kristiina (2019)

Selvityshenkilön ehdotukset lastensuojelun toimintaedellytysten ja laadun parantamiseksi.

 

Muuri, Anu (2019)

Sosiaalihuollon tutkimuksen ja kehittämisen rakenteet uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

 

Karjalainen, Pekka, Metter, Anna & Strömberg-Jakka, Minna (2019)

TIEKARTTA 2030: Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys.

 

Pohjola, Anneli (2019)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain muutostarpeita koskeva selvitys.

 

Liukko, Eeva & Nykänen, Eeva (2019)

Sosiaalityön tulevaisuus: Sosiaalityö julkisena hallintotehtävänä.